دکتر جهانبخش قاسمی

دبیر علمی

استاد دانشگاه تهران

ایمیل: jahan.ghasemi@gmail.com

 
 
   
دکتر علی مقاری

 عضو کمیته علمی

استاد دانشگاه تهران

ایمیل: maghari@khayam.ut.ac.ir

دکتر تقی خیامیان

عضو کمیته علمی

استاد دانشگاه صنعتی اصفهان

ایمیل: taghi@cc.ut.ac.ir

 
 
   

دکتر حمید عبداللهی

عضو کمیته علمی

استاد دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان

ایمیل: abd@iasbs.ac.ir

 
 
   

دکتر محمدحسین فاطمی

عضو کمیته علمی

استاد دانشگاه مازندران

ایمیل: mhfatemi@umz.ac.ir

 
 
   

دکتر محسن کمپانی زارع

عضو کمیته علمی

دانشیار دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان

ایمیل: kompanym@iasbs.ac.ir

 
 
   

دکتر بهرام همتی نژاد

عضو کمیته علمی

استاد دانشگاه شیراز

ایمیل:  hemmatb@sums.ac.ir

 
 
   

دکتر مرتضی بهرام

عضو کمیته علمی

دانشیار دانشگاه ارومیه

ایمیل: m.bahram@urmia.ac.ir

 
 
   

دکتر عبدالحسین ناصری

عضو کمیته علمی

دانشیار دانشگاه تبریز

ایمیل: a_naseri@tabrizu.ac.ir

 

 

 

 

دکتر علی نیازی

عضو کمیته علمی

دانشیار دانشگاه آزاد اراک

ایمیل: ali.niazi@gmail.com

 
 
   

دکتر حسن سرشتی

عضو کمیته علمی

دانشیار دانشگاه تهران

ایمیل: sereshti@ut.ac.ir

 
 
   

دکتر سجاد قرقانی

عضو کمیته علمی

استادیار دانشگاه تهران

ایمیل: s.gharaghani@ut.ac.ir

 
 
   

دکتر هادی پرستار

عضو کمیته علمی

استادیار دانشگاه صنعتی شریف

ایمیل: h.parastar@sharif.edu

 
 
 

دکتر محمد حسین کریمی

عضو کمیته علمی

استادیار دانشگاه تهران

ایمیل: mhkarimijafari@ut.ac.ir

     
   
 
 دکتر مهدی موسوی

دکتر مهدی موسوی

عضو کمیته علمی

دانشیاردانشگاه شهید باهنر کرمان

ایمیل: mmousavi@uk.ac.ir