محل برگزاری سمینار و کارگاه آموزشی
1394-09-02

محل برگزاری سمینار، سالن شهید دهشور در پردیس علوم دانشگاه تهران می باشد. (نقشه دانشگاه تهران)