برگزاری کارگاههای آموزشی
1394-06-15
برگزاری کارگاههای آموزشی

طبق هماهنگی های صورت گرفته برای روز قبل از سمینار (3 آذر) کارگاه های آموزشی به شرح ذیل برنامه ریزی شده است:

1)    مقدمه ای بر کمومتریکس

2)    طراحی محاسباتی دارو

با توجه به محدودیت در ظرفیت، اولویت با افرادی است که زودتر ثبت نام و هزینه های شرکت در کارگاه را پرداخت کنند.

متقاضیان شرکت در کارگاه باید پس از ثبت نام در سایت سمینار مبلغ 1200000 ریال به حساب شماره 3332771085 بانک تجارت شعبه اردیبهشت (کد 187) به نام سجاد قرقانی واریز کنند و از طریق سایت و منوی "شرکت در کارگاه‌های آموزشی"...."صدور صورتحساب و پرداخت هزینه" فیش واریزی را آپلود کنند.

 

توجه:

 دانشجویانی که با شرکت در سمینار  هزینه شرکت در سمینار را پراخت نموده اند، شامل 30 درصد تخفیف برای شرکت در کارگاهها می شوند و هزینه کارگاه برای این عزیزان مبلغ 840000 ریال خواهد بود.