تمدید ارسال چکیده مقاله دو صفحه ای تا تاریخ 15 شهریور 94
1394-05-31
تمدید ارسال چکیده مقاله دو صفحه ای تا تاریخ 15 شهریور 94

بدینوسیله به اطلاع میرساند با توجه به درخواست بعضی از اساتید گرامی و دانشجویان محترم جهت تمدید ارسال چکیده مقالات، پس از تصویب کمیته علمی سمینار،ارسال چکیده مقالات تا تاریخ 15 شهریور 94 تمدید گردید.