هزینه های ثبت نام
1394-05-01
هزینه های ثبت نام

جهت مشاهده توضیحات کامل در مورد هزینه های سمینار و نحوه واریز مبالغ اینجا کلیک کنید.

 لطفا پس از واریز هزینه ها  فرم هزینه ها را تکمیل نموده و به آدرس chemometrics.ut@gmail.com ارسال کنید.

* پرداخت حق ثبت نام انجمن شیمی ایران و هزینه ثبت نام در سمینار (بصورت جداگانه) برای کلیه شرکت کنندگان الزامی است.*