آدرس دبیرخانه همایش:

تهران، خیابان انقلاب، دانشگاه تهران، پردیس علوم

تلفن:   66403672-021

فکس:   66405141-021

 

پست الکترونیک: chemometrics@ut.ac.ir

Refresh Code