اهداف برگزاری سمینار

  • آشنایی با دستاوردهای جدید در زمینه های مختلف کمومتریکس،
  • تبادل نظر بین اساتید، دانشجویان و صاحبان صنایع در زمینه پیشرفت های اخیر کمومتریکس در ایران و جهان
  • ایجاد بسترمناسب و فراهم نمودن زمینه های لازم برای توسعه بیشتر کمومتریکس در کشور
  • تبیین توانمندی روش های کمومتریکس در رفع مشکلات صنایع کشور و گسترش ارتباط علمی بین مراکز تحقیقاتی و صنعتی کشور
  • تشویق و ترغیب پژوهشگران به کاربردی نمودن کمومتریکس