محورهای سمینار:

  • روشها و الگوریتمهای جدید کمومتریکس
  • کالیبراسیون چند متغیره و خوشه بندی
  • روشهای تفکیک پیکی چندمتغیره در مدلسازی فرایندهای شیمیایی و بیوشیمیایی و صنتعی
  • طراحی دارو/مولکول و روابط کمی ساختار-فعالیت/خاصیت
  • روشهای آنالیز چند راهه
  • کاربرد کمومتریکس در صنعت، فناوری نانو، باستان شناسی، سیستمهای زیستی و ...
  • بیوانفورماتیک